Hermeticky uzatvorené spínače teraz k dispozícii aj vo VM sérii.

Populárny kompaktný spínač tlaku Exd fy Delta Controls Ltd je teraz k dispozícii s možnosťou hermetického mikrospínača, zvyšuje sa ochrana kontaktov spínača proti korózii v drsných prostrediach, v ktorých sa tieto OEM spínače často používajú.

KONTAKT

ESCON spol. s r.o.
Trnavská cesta 82/A
821 02 Bratislava

tel.: +421 (02) 4463 4035
fax: +421 (02) 4463 4036
e-mail: escon@escon.sk

Regulátory

Kompaktné regulátory

                            KS 4
 
 • Štvorkanálový DPID regulátor teploty
 • Regulačný modul pre montáž do panela s veľkými a zreteľnými LED displejmi
 • Vstupy: Termočlánky L alebo J
 • Výstupy: Binárne pre ovládanie polovodičových spínačov vykurovania
 • Riadiaci vstup pre pokles žiadanej hodnoty, dva alarmové výstupy
 • Samooptimalizácia regulačných parametrov - jednotlivá alebo skupinová
 • Napájanie 230VAC
 • Čelný panel 120x225 mm, montážna hĺbka 48 mm
 • Krytie: Čelo IP54, zadná strana IP00
 • Spôsob montáže: Do panelu alebo kovového uzavretého roz-vádzača
 
                             KS 10 - I
 
 • Kompaktný regulátor s jednoduchým ovládaním a výrazným 4-miestnym LED displejom
 • Univerzálny vstup pre termočlánky J, K, T, E, B, R, S, N, odporový teplomer Pt 100, napätie alebo prúd
 • Dve výstupné relé alebo spojitý výstup 0/4...20 mA a jedno re-lé
 • PID regulačný algoritmus so samooptimalizáciou parametrov
 • Reléová, dvojstavová, trojstavová alebo spojitá regulácia
 • Napájanie 90 - 264VAC alebo 24VDC
 • Čelný panel: 48 x 24 mm, Krytie: IP 65
 • Doplnková výbava:
  Komunikačná linka Modbus RTU alebo prídavný analógový výstup
 
                              KS 20 - I
 
 • Kompaktný regulátor s jednoduchým ovládaním a dvomi výraznými 4-miestnymi LED displejmi
 • Univerzálny vstup pre termočlánky J, K, T, E, B, R, S, N, odporový teplomer Pt 100, napätie alebo prúd
 • Tri výstupné relé alebo spojitý výstup 0/4...20 mA a dve relé
 • PID regulačný algoritmus so samooptimalizáciou parametrov
 • Reléová, dvojstavová, trojstavová alebo spojitá regulácia
 • Napájanie 90 - 264VAC alebo 24VDC
 • Čelný panel: 48 x 48 mm, Krytie: IP 65
 • Doplnková výbava:
  Komunikačná linka RS 485 alebo prídavný analógový výstup
 
                                 KS 30
 
 • Kompaktný priemyslový regulátor určený hlavne pre regu-láciu teploty
 • Univerzálny vstup pre termočlánky L,J,K,N,S,R, odporový te-plomer Pt 100, napätie alebo prúd
 • 2 alebo 3 výstupné relé a logický výstup
 • PID regulačný algoritmus so samooptimalizáciou parametrov
 • Reléová, dvojstavová, trojstavová regulácia
 • Limitný kontakt, stráženie vykurovacieho prúdu
 • Čelný panel: 48 x 96 mm, Krytie: IP 54
Kompaktné regulátory rady BluePort

 
 
                     KS 40-1 / 41-1 / 42-1
 
 • Univerzálne priemyslové regulátory pre reléovú, PID dvoj-stavovú, trojstavovú, trojstavovú krokovú alebo spojitú regulá-ciu
 • Tri rozmerové vyhotovenia:
  KS 40-1 48x96 mm
  KS 41-1 96x48 mm
  KS 42-1 96x96 mm
 • BluePort - čelný servisný komunikačný port
 • BlueControl – konfiguračný a diagnostický program
 • Univerzálny vstup regulovanej veličiny s korekciou, filtrom a li-nearizáciou
 • Procesné výstupy: 3 relé alebo 2 relé a spojitý/logický výstup
 • Tlačítko ruka / automat
 • Programátor so signalizáciou konca
 • Časovač s funkciami nábeh - výdrž
  Doplnková výbava:
 • Zdroj pre dvojvodičové prevodníky
 • Komunikácia Modbus RTU
 
                      KS 40-1 - pre horáky
 
 • Špeciálny regulátor KS 40-1 pre horáky je určený pre pres-nú a spoľahlivú reguláciu modulačných, dvojstupňových alebo trojstupňových horákov
 • Regulátor umožňuje prepínanie medzi jednoduchou reléovou reguláciou dvojstupňového alebo trojstupňového riadenia a trojstavovou krokovou reguláciou modulačného riadenia ho-ráku pri zmenách druhu paliva
 • Regulovaná veličina sa pripája na univerzálny vstup, umožňu-júci pripojenie termočlánku alebo odporového teplomeru pre reguláciu teploty, i dvoj- alebo trojvodičového prevodníka tlaku pre reguláciu tlaku
 • Prídavný analógový vstup je možné využiť napr. pre externú žiadanú hodnotu alebo korekciu na vonkajšiu teplotu
 • Prístroj má certifikát podľa DIN 3440
 
KS 40-1 lab
 
 • Univerzálny regulátor teploty pre laboratórne použitie
 • Regulátor KS 40-1 zabudovaný v kompaktnom kryte, vybave-nom silovými obvodmi pre spínanie elektrického vykurovania a konektorom pre pripojenia snímača teploty
 • Technické vlastnosti ako u KS 40-1
 • Inžiniersky program BlueControl je súčasťou dodávky
 • Program umožňuje záznam a zobrazenie trendu regulovanej teploty a export dát do tabuľkových programov pre ďalšie spracovanie (napr. MS Excel)
 
KS 50-1
 
 • Univerzálny kompaktný regulátor, určený hlavne pre reguláciu teploty, napr. v plastikárskych strojoch alebo v horúcich vtokoch Rovnaké vlastnosti ako KS 40-I a naviac:
 • Funkcia nábehu po štarte
 • Funkcia "boost" - funkcia zaisťuje krátkodobé zvýšenie žiada-nej hodnoty, napr. u horúcich vtokov pre odstránenie zatuhnu-tých zbytkov materiálu z trysiek
 • Trojstavová regulácia so špeciálnym algoritmom pre chlade-nie vodou, vzduchom alebo olejom
 • Dve sady PID parametrov
 • Samooptimalizácia na žiadanej hodnote
 
KS 50-1 TCont
 
 • Regulátor teploty pre temperovacie jednotky a horúce vtoky
 • Ovládanie štartu a odstavenia temperovacích jednotiek
 • Komunikácia TTY alebo RS 485/422 s protokolom fy Arburg
 • Ďiaľkové a miestne ovládanie
 • Ostatné technické vlastnosti ako u KS 50-1
 
TB 40-1
 
 • Havarijný obmedzovač teploty pre procesy vykurovania a chladenia s certifikáciou podľa DIN 3440 a EG smernice pre tlakové nádoby
 • Univerzálny vstup pre všetky druhy termočlánkov a odporo-vých teplomerov
 • Výstupy: Havarijné relé a dva alarmy
 • Reset pomocou tlačítka alebo binárneho vstupu
 • Použitie: Všade, kde by prekročenie medznej teploty alebo pokles pod medznú teplotu mohlo vyvolať požiar alebo iné vážne nebezpečie, napr. v tepelných a temperačných zariade-niach podľa DIN 4751, v teplovodných zariadeniach s teplo-tou vykurovacieho média nad 110C podľa DIN4752, v tepel-ných zariadeniach s prenosom tepla organickými médiami podľa DIN4754, v tepelných zariadeniach so spaľovaním vy-kurovacieho oleja podľa DIN4755
 
KS 90-1
 
 • Dokonalý procesný regulátor pre všetky druhy regulácie, vrátane pomerovej, kaskádnej alebo vlečnej regulácie
  Vlastnosti ako u KS 40-1 a naviac:
 • Dva univerzálne vstupy regulovanej veličiny
 • Zreteľný displej s bargrafom
 • Konfigurovateľné funkčné tlačítko
 • Dve sady reg. parametrov
 • Polohová spätná väzba a DAC monitorovanie funkcie pohonu
 • Samooptimalizácia na žiadanej hodnote
 • Procesné výstupy:
  4 relé alebo 1 prúdový/logický výstup a 3 relé alebo 2 prúdové a 2 reléové výstupy
 • KS90-1 programátor - špeciálna verzia pre programovú re-guláciu teplotného trendu s až šestnástimi programami po šestnástich segmentoch
 
KS 90-1 DP
 
 • Procesné regulátory KS 90-1 a KS 90-1 programátor s komunikáciou PREFIBUS DP
 • Pripojenie na zbernicu ako PREFIBUS DP slave
 • Cyklický prenos viac ako 50 vstupných a výstupných hodnôt
 • Voliteľný výber prenášaných dát
 • Jednoduché uvedenie do prevádzky Plug&Go